วิธีการใช้งาน LCD 1602 KEYPAD SHIELD กับ Arduino UNO

วิธีการใช้งาน LCD 1602 KEYPAD กับ Arduino UNO

วิธีการใช้งาน LCD 1602 KEYPAD SHIELD กับ Arduino UNO

เป็นโมดูลจอ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด มาพร้อมกับสวิตช์ 5 ตัว และมีสวิตช์ รีเซ็ต อีก 1 ตัว

สวิตช์ 5 ตัวประกอบด้วย select, up, right, down และ left

หลักการของสวิตช์ คือใช้วงจร voltage divider แบ่งแรงดัน และส่งระดับแรงดันเข้าไปที่ ช่องอนาล็อก A0 เพียงช่องเดียวทำให้ประหยัด IO เอาใว้ใช้งานอย่างอื่นได้

มีวอลลุ่ม 10 k Ohm สำหรับปรับความสว่างของหน้าจอ LCD 

โหมดการเชื่อมต่อของจอแบบ 4 Bit

ใช้เสียบเข้าบอร์ด Arduino UNO ได้เลย                                                                                               


Pin Function
Analog 0 Button (select, up, right, down and left)
Digital 4 DB4
Digital 5 DB5
Digital 6 DB6
Digital 7 DB7
Digital 8 RS (Data or Signal Display Selection)
Digital 9 Enable
Digital 10 Backlit Control

โปรแกรมตัวอย่างพร้อมอธิบาย LCD 1602 KEYPAD กับ Arduino UNO

#include <LiquidCrystal.h> //นำไลบารี่ LCD เข้ามา

// การตั้งค่าขาอาดูโน่ตามนี้ สำหรับ LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //rs, enable, d4, d5, d6, d7

// ประกาศตัวแปร และค่าคงที่ สำหรับ ปุ่มกด
int lcd_key = 0; // เก็บค่า key
int adc_key_in = 0; // เก็บค่า ที่อ่านได้ จาก ขา A0
#define btnRIGHT 0 //ประกาศค่าคงที่ ปุ่ม RIGHT
#define btnUP 1 //ประกาศค่าคงที่ ปุ่ม UP
#define btnDOWN 2 //ประกาศค่าคงที่ ปุ่ม DOWN
#define btnLEFT 3 //ประกาศค่าคงที่ ปุ่ม LEFT
#define btnSELECT 4 //ประกาศค่าคงที่ ปุ่ม SELECT
#define btnNONE 5 //ประกาศค่าคงที่ NONE ถ้าไม่มีการกด

// ฟังชั้นอ่านค่าจากสวิตช์
int read_LCD_buttons() // ประกาศชื่อฟังชั่นเป็นตัวแปรแบบอินทริเจอร์
{
adc_key_in = analogRead(0); // อ่านค่าจากขาอนาล็อก A0
// เมื่อเรากดปุ่มจะได้ค่าอนาล็อกดังนี้: RIGHT=0, UP=144, DOWN=329, LEFT=504, SELECT=741
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // ถ้าอ่านค่า A0 ได้เกิน 1000 ให้ return btnNONE กลับไป
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; // ถ้าอ่านค่า A0 ได้น้อยกว่า 50 ให้ return btnRIGHT กลับไป
if (adc_key_in < 250) return btnUP; // ถ้าอ่านค่า A0 ได้น้อยกว่า 250 ให้ return btnUP กลับไป
if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; // ถ้าอ่านค่า A0 ได้น้อยกว่า 450 ให้ return btnDOWN กลับไป
if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; // ถ้าอ่านค่า A0 ได้น้อยกว่า 650 ให้ return btnLEFT กลับไป
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; // ถ้าอ่านค่า A0 ได้น้อยกว่า 850 ให้ return btnSELECT กลับไป

return btnNONE; // เมื่อไม่สามารถอ่านค่าไดได้ให้ return btnNONE กลับไป
}

void setup() //ฟังชันค่าเริ่มต้น
{
lcd.begin(16, 2); // เริ่มต้นการใช้งานไลบาลี่ LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
lcd.setCursor(0,0); //เซ็ตเคอเซอร์ให้เป็นตำแหน่ง 00 ตัวอักษรตำแหน่งที่ 0 บรรทัดที่ 0
lcd.print("star-circuit.com"); // สั่งให้ LCD ปริ้น stsr-circuit.com
}

void loop() //ฟังชัน วนลูปทำงานวนไป
{
lcd.setCursor(9,1); // กำหนดตำแหน่งเคอเซอร์ ตัวอักษรตำแหน่งที่ 9 บรรทัดที่ 1
lcd.print(millis()/1000); // แสดงค่าการนับขึ้นทุกวินาที

lcd.setCursor(0,1); // กำหนดตำแหน่งเคอเซอร์ ตัวอักษรตำแหน่งที่ 0 บรรทัดที่ 1
lcd_key = read_LCD_buttons(); // ให้ตัวแปร lcd_key มีค่าเท่ากับ ค่าที่อ่านได้จากฟังชัน read_LCD_buttons()ส่งมา

switch (lcd_key) // นำค่าจาก lcd_key มาใช้โดยจะใช้ switch case
{
case btnRIGHT: //ถ้า lcd_key มีค่าเท่ากับ btnRIGHT ให้ทำคำสั่งในปีกกา
{
lcd.print("RIGHT "); //สั่งให้แสดง RIGHT
break; // สั่งให้ออกจากลูป
}
case btnLEFT: //ถ้า lcd_key มีค่าเท่ากับ btnLEFT ให้ทำคำสั่งในปีกกา
{
lcd.print("LEFT "); //สั่งให้แสดง LEFT
break; // สั่งให้ออกจากลูป
}
case btnUP: //ถ้า lcd_key มีค่าเท่ากับ btnUP ให้ทำคำสั่งในปีกกา
{
lcd.print("UP "); //สั่งให้แสดง UP
break; // สั่งให้ออกจากลูป
}
case btnDOWN: //ถ้า lcd_key มีค่าเท่ากับ btnDOWN ให้ทำคำสั่งในปีกกา
{
lcd.print("DOWN "); //สั่งให้แสดง DOWN
break; // สั่งให้ออกจากลูป
}
case btnSELECT: //ถ้า lcd_key มีค่าเท่ากับ btnSELECT ให้ทำคำสั่งในปีกกา
{
lcd.print("SELECT"); //สั่งให้แสดง SELECT
break; // สั่งให้ออกจากลูป
}
case btnNONE: //ถ้า lcd_key มีค่าเท่ากับ btnNONE ให้ทำคำสั่งในปีกกา
{
lcd.print("NONE "); //สั่งให้แสดง NONE
break; // สั่งให้ออกจากลูป
}
}
}

สั่งซื้อได้ที่ คลิก LCD 1602 KEYPAD

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com