ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current)
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current)