วงจรอิมิตเตอร์ร่วม THE COMMON-EMITTER TRANSISTOR CIRCUIT

วงจรอิมิตเตอร์ร่วม

          เป็นวงจรที่มีขาอิมิตเตอร์ (E) เป็นขาร่วมทางอินพุตและเอาท์พุต มีขาอินพุตเข้าทางขาเบส (B) มีขาเอาท์พุตออกทางขาคอลเลกเตอร์ (C) วงจรอิมิตเตอร์ร่วมแบบพื้นฐาน แสดงดังรูป

 

วงจรอิมิตเตอร์ร่วม ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
          วงจรอิมิตเตอร์ร่วม ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

 

วงจรอิมิตเตอร์ร่วม ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
          วงจรอิมิตเตอร์ร่วม ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

 

คุณสมบัติของวงจรอิมิตเตอร์ร่วม มีดังนี้

1. อิมพีแดนซ์อินพุต (Z ) ต่ำ ประมาณ 500?  - 1 k ?
2. อิมพีแดนซ์เอาท์พุต (Z ) สูงประมาณ 50 k? - 100 k ?
3. เฟสสัญญาณทางอินพุตต่างจากเอาท์พุต 180 องศา หรือมีเฟสตรงข้ามกัน (Out of Phase)
4. อัตราขยายกระแส ใช้สัญลักษณ์ เบตา ( β ) มีค่าสูงประมาณ 19 เท่า ถึง 49 เท่า
5. อัตราขยายแรงดัน ( A ) มีค่าสูงประมาณ 250 เท่า ถึง 300 เท่า
6. อัตราขยายกำลัง (P ) มีค่าประมาณ 40 dB

          วงจรอิมิตเตอร์ร่วมเป็นวงจรที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด เพราะให้อัตราขยายสัญญาณดีทั้งขยายแรงดันและขยายกระแส นิยมนำไปใช้งานเป็นวงจรขยายเสียงวงจรขยายความถี่วิทยุ วงจรขยายความถี่ปานกลาง วงจรขยายภาคแรก และวงจรขยายกำลัง เป็นต้น

การทดลองที่ 1 วงจรอิมิตเตอร์ร่วม

เครื่องเมือและอุปกรณ์

 1. มัลติมิเตอร์                                        3 เครื่อง                                                
 2. แหล่งจ่ายไฟสำหรับทดลอง                 2 เครื่อง
 3. แผงสำหรับทดลอง                             1 ชุด
 4. ตัวต้านทาน 22 k?                          1 ตัว
 5. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 k?            1 ตัว
 6. ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC109B               1 ตัว

วิธีการทดลอง

 1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  ต่อวงจรตามรูป
 2. ป้อนไฟ  +5 VDC ที่ตัวต้านทาน 22 k? และ ป้อนไฟค่าต่างๆที่กำหนดเข้าที่ ขา C
 3. ต่อมัลติมิเตอร์ตามรูปเพื่อวัดค่ากระแส และแรงดัน
 4. ปรับค่า V  และกระแส I ตามตาราง
 5. บันทึกผลการทดลองลงในตาราง

วงจรทดสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์

วงจรทดสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์

ผลการทดลอง


I

       I  (mA) for V  = ……………………… (V)

µA

0.5

1

2

5

10

0

0

0

0

0

0

10

0.168

2.5

2.5

1.33

1.54

20

5.027

5.1

4.8

4.7

5.5

30

7.368

7.17

6.5

7.43

8.6

40

10.061

9.7

7.8

10.42

12.42

50

12.615

12.01

9.9

14.3

18.52

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1

สรุปผลการทดลองที่ 1
                จากการทดลอง เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้วงจรตามค่าต่างๆที่กำหนดให้ ตัวทรานซิสเตอร์ก็จะนำกระแส จะสังเกตได้ว่า เมื่อเราเพิ่มค่า I กระแส   I  ก็จะเพิ่มด้วย เป็นตามอัตตราขยายกระแสของทรานซิสเตอร์เบอร์ BC109B

ที่มา: http://www.star-circuit.com/article/COMMON-EMITTER/COMMON-EMITTER.html

 

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com